Dziś jest
PL EN DE UK LT

Historia szkolnictwa w Orzyszu - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu » Trochę historii

Historia szkoły


1968 był pierwszym rokiem, w którym 51 abi-turientów szkoły zdawało egzamin dojrzało-ści. W tym czasie funkcję dyrektora sprawował pan R. Weraksa.

Kolejnym ważnym wydarzeniem z życia szkoły było wręczenie sztandaru ufundowa-nego przez komitet rodzicielski 14 czerwca 1969r.W 1971r. dyrektorem placówki został pan
E. Dudziński, który w 1978r. dołączył do Ze-społu Szkół Liceum Rolnicze, rozwiązane po 6 latach działalności, z powodu braku kandy-datów oraz warunków do prowadzenia prak-tyk. Podczas obchodów jubileuszu 10-lecia szkoła otrzymała medal Komisji Edukacji Na-rodowej za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej (rok szkolny 1974/75).

10 września 1985r. został rozwiązany Zespół Szkół, dzięki czemu Liceum Ogólnokształcą-ce im. XX-lecia PRL stało się samodzielną jednostką. Dwa lata od tego zdarzenia obo-wiązki dyrektora przejął pan Z. Zduńczyk. Przełomowym dniem dla naszej szkoły okazał się 25 maja 1990r., kiedy to Liceum Ogólno-kształcące otrzymało na swoje potrzeby, dzięki staraniom dyrektora, czynników spo-łecznych, miejscowych władz i przy udziale posła ziemi suwalskiej prof. B. Geremka, no-wy budynek mieszczący się przy ulicy Wojska Polskiego 3. W tym czasie nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora, którym został pan Cz. Pieczyński. Wtedy też zwiększyła się licz-ba oddziałów, co umożliwiło kształcenie w systemie dziennym lub wieczorowym. Przy pomocy władz oświatowych i zaangażowaniu nowego dyrektora została przeprowadzona modernizacja przyszłej szkoły, dzięki czemu
3 grudnia 1990r. uczniowie mogli rozpocząć w niej naukę. W urządzaniu gabinetów uczestniczyli nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie.

Dnia 29 września 1992r. dzięki zaangażowa-niu i staraniom dyrektora Czesława Pieczyń-skiego została oddana do użytku nowo wy-budowana sala gimnastyczna.

Przez 40 lat szkoła wykształciła wielu mło-dych ludzi, którzy godnie reprezentowali Orzysz na zawodach sportowych, olimpia-dach przedmiotowych, konkursach, itd. Naj-większe sukcesy osiągnęli m.in. : M. Gajda (1987 – język rosyjski), M. Wrzosek (1987 – język rosyjski), P. Farańczuk (1987), W. Wy-smułek (1996 - filozofia), A. Giedo (2002 – język rosyjski), K. Jędrych (2003 – język pol-ski).

W bogatą historię szkoły wpisały się corocz-ne pielgrzymki maturzystów do Częstochowy, koncerty Filharmonii Narodowej, akademie okolicznościowe oraz akcje charytatywne z udziałem uczniów (zbiórki żywności, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, itp.), jak i wy-konywane przez nich różne prace na rzecz środowiska, z których należy wymienić: stałe porządkowanie wybrzeży jezior, poboczy dróg i sadzenie drzew na obrzeżach miasta.

Aktualnie szkoła posiada 13 pracowni przedmiotowych, pracownię informatyczną, salę gimnastyczną, siłownię, bibliotekę oraz czytelnię. Oprócz tego w liceum funkcjonuje od 1 września 1990r sklepik uczniowski „Ła-such” pod opieką pani A. Pieczyńskiej.
Drukuj | Wyślij znajomym | 2005-01-21 21:53 | Czesław Pieczyński

Historia szkolnictwa w Orzyszu

Historia polskiego szkolnictwa w Orzyszu i jego okolicy sięga XVI wieku. Wtedy to powstaje szkoła parafialna. Poziom jej musiał być wysoki, skoro w latach 1610-1640 dziesięciu jej uczniów uczęszczało do szkoły partykularnej w Ełku, a za panowania Fryderyka Wilhelma I (1713-1740) osiemnastu absolwentów szkoły w Orzyszu studiowało na uniwersytecie w Królewcu.
Od początku swego istnienia Orzysz był skupiskiem polskim. Do 1702 roku odprawiano nabożeństwa wyłącznie po polsku. Wprowadzenie języka niemieckiego do szkół szło bardzo opornie. Kiedy w 1796 roku pewien urzędnik z Orzysza oskarżył przed królem proboszcza i nauczycieli, że zaniedbują nauczanie w języku niemieckim, pastor Hambruch wyjaśnił, że po niemiecku nie uczą się jedynie dzieci robotników, których rodzice "upierają się przy tym, żeby dzieci uczyć w języku ojczystym". W konkluzji swej odpowiedzi Hambruch stwierdził, że "nie jest rzeczą możliwą ani wskazaną wytępić zupełnie język ojczysty (Mazurów)"

O tym, że w pierwszej połowie XIX wieku większoąć mieszkańców Orzysza nie znała języka niemieckiego, świadczy fakt, że według statystyki pruskiej w 1834 roku parafia miejska liczyła 600 Polaków i 502 Niemców (do Niemców zaliczano wszystkich znających język niemiecki).

W okresie międzywojennym mieszkało tu wiele Polaków, którzy aktywnie walczyli o polskość tych ziem, między innymi Michał Kajka, wybitny działacz mazurski i poeta ludowy, Julia Gutowska, która uratowała dla kultury polskiej tekst pieśni, bajek ludowych i zagadek mazurskich.

"W Orzyszu w 1959 roku istniała jedna szkoła podstawowa, która mieściła się w dzisiejszym budynku oraz sąsiednim, gdzie dzisiaj funkcjonuje spółdzielnia "Miarex". Nauka rozpoczęła się 3 listopada 1945 roku". A oto jak opisuje pierwsze lata pracy w szkole jej założycielka pani Bonawentura Podgórska - Szczutowska. "Szkoła Podstawowa w Orzyszu była zdewastowana, niezwykły brud, szyby powybijane i sprzęt szkolny połamany. Do doprowadzenia budynku szkolnego do porządku przyczynili się bardzo Zygmunt Dowalewski, który w owe czasy był burmistrzem Orzysza, Jerzy Zieliński, pracownik magistratu i Adam Boczek, technik drogowy. Oni pomagali w zorganizowaniu pracy w szkole . Wiele prac wykonał bezinteresownie autochton Szulc. Czynił to z radoącią, ponieważ spełniały się jego marzenia, aby dzieci uczęszczały do polskiej szkoły w wolnej Ojczyźnie. Za te pragnienie i za to, iż nie ukrywał iż jest Polakiem, odbywał kilkuletnią karę więzienia w okresie hitleryzmu. Szkole pomagali spontanicznie rodzice. Do komitetu rodzicielskiego należał pan Górski. Wiele udzielał się wójt Gminy Orzysz pan Kondracki wówczas właąciciel młyna. Dawał bezpłatnie szkole światło. Dzieci nie nastręczały trudnoąci wychowawczych, były spokojne i uczyły się dobrze...".

"W 1945/46 roku w Szkole Podstawowej w Orzyszu istniały cztery oddziały liczące 216 uczniów". Poza kierowniczką pracowały w niej dwie niewykwalifikowane nauczycielki, Kazimiera Bukowska i Maria Szutowska.

Wraz z napływem osadników w mieście zwiększała się również liczba dzieci i kadry pedagogicznej. Według relacji pani Szutowskiej podejmowali pracę w szkole następujący nauczyciele Władysława Banaszek, Henryk Modzelewski.

W 1950/51 szkoła liczyła 374 uczniów i 11 nauczycieli. W roku szkolnym 1955/56 liczba uczniów wzrosła do 557 a pedagogów do 14, zaą w 1963/64 uczyło się 1039 dzieci a pracowało 27 nauczycieli. Warunki pracy w tej szkole były bardzo ciężkie. Zajęcia trwały do późnych godzin wieczornych, gdyż równoczeąnie z dziećmi uczyli się ich rodzice w Podstawowej Szkole dla Pracujących i Wieczorowym Liceum Ogólnokształcącym".

W związku ze stałym wzrostem liczby uczniów w szkole, sięgającym aż do 1039, sytuacja stawała się coraz bardziej uciążliwa, zaistniała więc potrzeba budowy nowej placówki szkolnej".

Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego w Olsztynie z dnia 22 lipca 1964 roku, i wrzeąnia 1964 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego, zaś dotychczasowa otrzymała oficjalną nazwę Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzyszu".

"W roku szkolnym 1964/65 w Szkole Podstawowej nr 1 w Orzyszu uczyło się 606 dzieci w 15 oddziałach pod kierunkiem 18 nauczycieli". Szkoła Podstawowa nr 2 powstała jako jedna z tysięcy wybudowanych w społecznym czynie pod hasłem "Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego". W akcie erekcyjnym z dnia 19 sierpnia 1964 roku czytamy " Wolą 120 tysięcy członków i 11 tysięcy pracowników spółdzielczości, zaopatrzenia i zbytu Warmii i Mazur, za ich fundusze przekazywane z wypracowanych nadwyżek oraz przy pomocy miejscowego społeczeństwa i żołnierzy jednostek i garnizonu Ludowego Wojska Polskiego, gmach ten w Orzyszu wybudowany, będący Szkołą Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym, stanowiący Pomnik Istnienia Państwa Polskiego przekazujemy".

Zgodnie z życzeniem fundatora, szkole nadano imię "XX-lecia PRL", oraz wpisano na listę Szkół Tysiąclecia Województwa Olsztyńskiego. Od tej chwili w nowym budynku rozpoczęły naukę dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego im XX-lecia PRL. Dyrektorem placówki został Romuald Weaksa.
Drukuj | Wyślij znajomym | 2004-10-08 16:35 | Admin

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too