Dziś jest
PL EN DE UK LT

DĄBRÓWKA - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Turystyka » Miejscowości » DĄBRÓWKA

DĄBRÓWKA

To niewielka wieś położona na krańcu gminy, w połowie drogi między Orzyszem, a Mikołajkami.

Pierwsza wzmianka o Dąbrówce, wsi czynszowej założonej na prawie chełmiń­skim, pochodzi z pierwszej połowy XV wieku, w chwili powstania jej obszar wy­nosił 70 włók (l włóka to 16,8 hektara).

Zakładając wieś czynszową na prawie chełmińskim Zakon wyznaczał Zasadźce - Sołtysa, którego obowiązkiem było za­siedlenie nadanego mu na ten cel obsza­ru ziemi.

Zasadźcy z okręgów przygranicznych udawali się zazwyczaj na Mazowsze i tam werbowali osadników. Sołtys otrzymywał dziedzicznie kilka włók ziemi wolnej od czynszu, przeważnie 10% obszaru wsi oraz sądownictwo niższe nad ludnością. Do niego należały dochody z tego sądow­nictwa, a czasem dodatkowo jedna trze­cia z sądownictwa wyższego sprawowa­nego przez Zakon. Ciążył na nim obowią­zek służby wojskowej w lekkiej zbroi. Za­liczano go do tej samej kategorii co posia­daczy majątków służebnych. Do obowiąz­ków sołtysa należało także sprawowanie wła­dzy policyjnej na wsi, dbanie o bezpie­czeństwo jej mieszkańców, utrzymywanie porządku, ściąganie czynszów i odprowa­dzanie ich do kasy Zakonu, prawdopo­dobnie także ściąganie dziesięciny dla proboszcza.

Po upływie okresu wolnizny, chłopi wsi czynszowych musieli płacić ustalony czynsz, którego nie wolno było podwyższać, a ponadto dostarczać płużne w tej samej wysokości co majątki oraz pełnić szarwark. Czynsz był dziedziczny i wyno­sił najczęściej 0,5 grzywny i dwie kury rocznie od każdej włóki.

Chłopi czynszowi byli poddanymi Za­konu, a później księcia, którego przedsta­wicielem we wsi był sołtys. W roku 1570 był nim Mikołaj Pluskwa.

W latach 1709 - 1710 na terenach Prus szalała straszliwa epidemia dżumy. Pochło­nęła ona tysiące ofiar, a najwięcej ucier­piało starostwo piskie. Zaraza nie ominę­ła także Dąbrówki - wymarła wtedy więk­szość mieszkańców wsi.

W 1737 roku w związku z reformą rol­nictwa założono tu pierwszą szkołę (wcze­śniej szkoły istniały tylko we wsiach ko­ścielnych), która do 1919 roku pozosta­wała pod kontrolą duchowieństwa. W szkołach wiejskich powiatu piskiego do końca XVIII wieku uczono wyłącznie po polsku. Urzędową nazwą wsi obowiązującą na początku XX wieku była pradawna nazwa polska (zniekształcona jedynie przez do­danie sufiksu-en) Dombrowken i dopie­ro w roku 1938 uległa ona germanizacji i przyjęła nazwę Eichendorf . W 1939 we­dług spisu powszechnego wieś zamiesz­kiwało 778 osób.

Gromada Dąbrówka została wyzwolo­na 20 stycznia 1945 roku. Pierwszym soł­tysem był Jakobielskie (miejscowego pochodzenia). Z biegiem czasu przybyli do wsi nowi osadnicy z centralnej Pol­ski. Wieś powoli się zaludniała i już 17 października 1946 roku naukę w trzykla­sowej szkole podstawowej rozpoczęło 43 dzieci. Rok później zorganizowano cztery kla­sy z liczbą dzieci 72. W 1958 roku 130 uczniów przeniosło się do nowo wybudowanej szkoły, w bu­dynku tym obecnie mieści się Zespół Szkół.

Dąbrówka od zawsze była typową wsią rolniczą, ale jednocześnie rejonowym ośrodkiem kultury; od 1955 roku posia­dała własną bibliotekę, świetlicę i zespół muzyczny. Do roku 1962 własne kino, a od 1964 formy pracy świetlicowo - oświa­towe uzupełniał działający we wsi „Klub Rolnika".

Obecnie rolę ośrodka kulturotwór­czego, otwartego na potrzeby środowi­ska pełni szkoła, która proponuje uczniom i ich rodzicom różne atrakcyjne formy współpracy.
Drukuj | Wyślij znajomym | 2005-09-28 11:39 |

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too