Dziś jest
PL EN DE UK LT

Akty prawne - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Sport » MKS Orzysz » Akty prawne

Akty prawne

STATUT MŁODZIEŻOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy Klub Sportowy i działa w oparciu o obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawne dotyczące sportu i kultury fizycznej.

§ 2.
Młodzieżowy Klub Sportowy jest autonomicznym piłkarskim stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu.

§ 3.
Siedzibą Młodzieżowego Klubu Sportowego jest miejscowość Orzysz, a teren jego działania obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.
Młodzieżowy Klub Sportowy posiada osobowość prawną, może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz innych organizacji, statutowo działających na rzecz sportu i kultury fizycznej.

§ 5.
Młodzieżowy Klub Sportowy jest stowarzyszeniem otwartym, mogą do niego należeć obywatele polscy oraz obcokrajowcy posiadający prawo do czasowego lub stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.
Młodzieżowy Klub Sportowy działa w oparciu o Statut oraz oparte o niego Regulaminy wewnętrzne.

§ 7.
Prawo do ustalania zatwierdzania Regulaminów wewnętrznych Klubu pozostaje w gestii statutowych Władz Klubu.

II. CELE DZIAŁALNOŚCI

§8.

Cele działalności Klubu:

1. Zrzeszenie członków w Klubie
2. Organizowanie meczy, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach.
3. Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej.
4. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży.
5. Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu.

§ 9.
Środki i metody realizacji celów:

1. Propagowanie celów i zadań Klubu.
2 Pozyskiwanie działaczy sportowych.
3. Organizowanie szkolenia sportowego dla amatorów i nieamatorów.
4. Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz członków Klubu i mieszkańców.
5. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami instytucjami zakresie działalności statutowej
6. Współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi.III. CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

1. Członkiem Klubu Piłkarskiego Młodzieżowy Klub Sportowy może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec przebywający czasowo lub na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspierających

3. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która spełnia jeden z poniższych warunków:
d) czynnie uprawia sport
e) działa społecznie na rzecz Klubu
f) wspomaga działalność Klubu organizacyjnie lub materialnie.

4. Przyjęcie poczet Członków zwyczajnych następuje przez złożenie deklaracji członkowskiej i jej akceptację przez Zarząd Klubu.

5. Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte w poczet Członków za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Na wniosek zarządu poprzez Walne Zebranie, Członkiem honorowym klubu może zostać osoba fizyczna zasłużona dla Klubu, której tytuł nadają Władze Statutowe Klubu.

§ 11
Prawa Członków Klubu:

1. Członkowie zwyczajni są uprawnieni do:
a) korzystania z praw wynikających ze Statutu, Regulaminów Uchwał Władz Klubu.
b) uprawiania sportu
c) korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Klubu
d) reprezentowania barw Klubu i noszenia odznaki Klubowej.
e) wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Klub na zasadach określonych przez odrębne   regulaminy
f) uczestnictwa w zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym
g) składania wniosków do Władz Klubu w sprawach dotyczących działalności statutowej
h) otrzymywania nagród, premii i odznaczeń za uzyskane wyniki sportowe oraz działalność społeczną i wykonanie zadań.
i) Członkowie- zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub nieamatorsko mają prawo do:
• Opieki szkoleniowej, medycznej podczas zajęć i zawodów
• Zabezpieczania warunków higieniczno – sanitarnych oraz bezpieczeństwa
• Otrzymywania świadczeń finansowych finansowych rzeczowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i w ramach możliwości Klubu

 2. Członkowi honorowi mają prawo do:

 a) uczestnictwa w obradach Władz Klubu z głosem doradczym
 b) wolnego wstępu na imprezy organizowane przez Klub
 c) składania wniosków i postulatów do Władz Klubu w sprawach objętych działalnością                        statutową

3. Prawa członków wspierających określają odrębne umowy pozostające w zgodzie ze   Statutem Klubu Regulaminem.

§12.

 

Obowiązki członków Klubu:

1. Przestrzeganie Statutu Klubu, Regulaminów wewnętrznych oraz Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

2. Przestrzegani podstawy godnej sportowca i obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Opłacanie składek członkowskich, jeżeli uchwała Walnego Zebrania nałoży na członków taki obowiązek.


4. Dbanie o sprzęt i urządzenia sportowe oraz właściwe ich użytkowanie.

5. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i współćwiczących w czasie zajęć sportowych i rekreacyjnych.


6. Członkowie-zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub nieamatorsko zobowiązani są nadto do:
a) stałego podnoszenia poziomu sportowego
b) godnego reprezentowania barw Klubowych i Narodowych
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych
d) poddawanie się kontrolom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13.

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie mogą być wyróżniani:

• pochwałą
• dyplomem uznania
• odznaką honorową
• nadaniem godności członka honorowego
• nagrodą finansową lub rzeczową

§ 14.

Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów lub inne wykroczenia, członkom Klubu mogą być wymierzone kary:

• upomnienie
• nagana
• zawieszenie w prawach członka
• dyskwalifikacja
• wykluczenie z szeregów Klubu Piłkarskiego – pozbawienie członkostwa.

       § 15.

Regulamin wyróżnień i nagród oraz kar ustala Zarząd Klubu.


§ 16.


Ustalenie członkostwa.

1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a skreślenia z listy członków
b wystąpienia
c. wykluczenia
d. zgonu

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w drodze Uchwały Zarządu Klubu w przypadku nie wywiązywania się członka z podstawowych obowiązków statutowych.

3. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie ma prawo do wykluczenia członka po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

4. Osoba, która przestała być członkiem Klubu zobowiązana jest zwrócić legitymację, wypożyczony sprzęt oraz uregulować wszystkie inne zobowiązania względem Klubu.

5 Utrata członkostwa honorowego następuje w razie:
a. zgonu
b. popełnienia czynu, wskutek którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia – decyzję w sprawie pozbawienia tytułu członka honorowego podejmuje Zarząd Klubu

6. Szczegółowe postanowienia o ustaniu członkostwa i jego reaktywowania określa Regulamin.IV. WŁADZE KLUBU

§17.

1. Władzami Klubu są:
a. Walne Zebranie Członków Klubu
b. Zarząd Klubu, składający się z 5 do 7 członków
c.  Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków

2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą uczestniczyć tylko pełnoletni Członkowie Klubu.

3. Prezesa, Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna wybierane są na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym na okres kadencji, która trwa 4 lata, w głosowaniu tajnym.

4. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§ 18.

1. Walne Zebranie odbywa się, co 4 lata.

2. Przed upływem kadencji Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:
a. Zarządu Klubu
b. Komisji Rewizyjnej
c. 1/3 członków Klubu

3. Termin Walnego Zebrania wyznacza Zarząd Klubu, nie później niż jeden miesiąc przed upływem kadencji. Wyznaczony termin nie może przekroczyć dwóch miesięcy po upływie kadencji. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia Członków na 30 dni prze Walnym Zebraniem poprzez pisemne zawiadomienie.

4. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a. pełnoletni Członkowie Klubu z głosem stanowiącym

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. ustalenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania
b. ocena działalności Klubu w mijającej kadencji
c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
d. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

6. Wnioski mogą być zgłaszane pisemnie przed Walnym Zebraniem pod adresem Zarządu lub ustnie podczas Walnego Zebrania.

7. Wnioski są rozpatrywane podczas Walnego Zebrania, a o ich przyjęciu decydują poprzez głosowanie Członkowie.


ZARZĄD KLUBU

§ 19.

1. Zarząd Klubu jest najwyższą Władzą w Klubie w okresie między Walnymi Zebraniami.

2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie członków Klubu.

3. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie Wiceprezesa, a w dalszej kolejności Sekretarza, Skarbnika i Członków.

4. Prezes kieruje pracami Zarządu i nadzoruje całokształt działalności Klubu, ma prawo powołać Rzecznika Prasowego.

5. Zebrania zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.

6. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb.

7. W zebraniach Zarządu uczestniczą:
a. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
b. inne osoby na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

8. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu.
a. do kwoty 500 zł – Prezes Zarządu jednoosobowo
b. powyżej 500 zł -  Prezes Zarządu łącznie z jednym z Członków Zarządu
§ 20.
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1. Realizacja Uchwał Walnego Zebrania.
2. Ustalenie i zatwierdzanie planów perspektywicznych, rocznych i szczegółowych Klubu.
3. Rozpatrywanie wniosków wniosków podejmowanie Uchwał.
4. Zatwierdzanie Regulaminów wewnętrznych Klubu.
5. Zatwierdzanie struktury organizacyjno-administracyjnej Klubu.
6. Zarządzanie majątkiem Klubu.
7. Rozpatrywanie sprawozdań i informacji oraz ocena funkcjonowania Klubu.
8. Podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.
9. Prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskiwania środków finansowych na statutową działalność Klubu.
10. Zarząd ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia członków Zarządu, uzupełnić skład osobowy Zarządu.


KOMISJA REWIZYJNA


§ 21.

1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o ramowy Regulamin Komisji Rewizyjnej Klubu.

2  Komisja Rewizyjna ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia jednego z członków Komisji, uzupełnić skład osobowy o  nowego Członka.

3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór kontrola wewnętrzna.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu.

5 Członkiem Komisji rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem wyroku Sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

6. Komisja Rewizyjna podejmuje Uchwałę o  zatwierdzeniu  sprawozdania Klubu/bilans, rachunek  zysków i  strat, informacja dodatkowa.V. MAJĄTEK KLUBU PIŁKARSKIEGO-SPRAWY FINANSOWE

§22.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.

2. Klub może przyjmować zapisy, darowizny i dotacje.

3. Środki finansowe Klubu powstają z:
a) świadczeń finansowych wnoszonych przez członków
b) transferów zawodników
c) wpływów od sponsorów sponsorów instytucji współpracujących
d) dotacji z budżetu Państwa
e) dotacji  z budżetu  samorządowego
f) innej działalności  pozostającej w zgodzie ze Statutem i przepisami  finansowymi4. Wszelkie dokumenty prawne sporządzone w imieniu Klubu pociągające za sobą zobowiązania majątkowe i finansowe powyżej kwoty 500 zł muszą być podpisywane przez Prezesa Zarządu oraz jednego z Członków Zarządu. Do kwoty 500 zł wystarczy podpis Prezesa Zarządu.

5. Do udzielania i odwoływania pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych sprawach finansowych majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym z Członków Zarządu.VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

1. Uchwały dotyczące zmian w Statucie, podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności 50% Członków Klubu.

2. Rozwiązanie i likwidacja Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu, co najmniej 50% Członków, podjętej większości 2/3 głosów.

3. W przypadku decyzji o likwidacji bądź rozwiązaniu Klubu, sposób rozdysponowania majątku zostaje określony w stosownej Uchwale Walnego Zebrania Członków Klubu.

4. Szczegółowe zasady działania Władz Klubu, biura Klubu i innych komórek określają Regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Klubu.

5. Interpretacja postanowień Statutu leży w gestii Zarządu Klubu, a w przypadku odwołania w gestii Walnego Zebrania członków Klubu.

Załączniki

  1. Statut
Drukuj | Wyślij znajomym | 2011-08-19 10:51 | Maciej Kosiorek

Pozostałe aktualności

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too